ANBI

MEE De Meent Groep is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Om een ANBI-status te krijgen en houden moet een instelling voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is het publiceren van een aantal gegevens op hun website. Deze gegevens zijn op deze pagina samengebracht.

De naam van de instelling

> Het RSIN / fiscaal nummer

De Meent Groep 813659097
MEE regio ’s-Hertogenbosch 2864526
MEE Noord en Midden Limburg 2950789
MEE Noordoost Brabant 8857210
MEE regio Tilburg 80034104
MEE Zuidoost Brabant 815246304

> Het post- of bezoekadres van de instelling

De Meent Groep
MEE Noord en Midden Limburg
MEE Noordoost Brabant
MEE regio 's-Hertogenbosch
MEE regio Tilburg
MEE Zuidoost Brabant

> Een duidelijke beschrijving van de doelstelling (SMART) van de stichting

De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel, zonder winstoogmerk, het bieden van ondersteunende dienstverlening aan mensen met een beperking en hun netwerk.
De ondersteuning is primair gericht op de cliënt en diens belangen en op zijn/haar netwerk, strekt zich uit over alle levensgebieden en is beschikbaar in alle levensfasen van hen die een beroep op haar doen. Met de dienstverlening wil de stichting een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.

> De hoofdlijnen van het beleidsplan

Meerjarenbeleidsplan De Meent Groep 2017-2018 (en verder)

Meedoen mogelijk maken voor mensen met een beperking is waar we voor staan en ons ideaal is een inclusieve samenleving. We weten waar we goed in zijn, wat beter kan, wat ons inspireert en wat we willen bereiken: dienstverlening met toegevoegde en duurzame maatschappelijke waarde. Onze ambities sluiten daarop aan en om deze te realiseren houden we onze focus op verandering. We denken vooruit en ontwikkelen onszelf en ons ondernemerschap binnen de kaders van onze missie.

Bij de vorming van de landelijke coöperatie MEE NL (als nieuwe invulling van de verenigingsstructuur zoals deze tot 2016 bestond), is het merkkompas MEE ontwikkeld. Dit merkkompas biedt houvast bij het maken van keuzes en de manier waarop we met elkaar, onze cliënten en onze stakeholders omgaan. Het geeft richting aan onze positionering en in wat we doen en laten onder de merknaam MEE.

We zetten ons in 2017 en 2018 in om de volgende resultaten te bereiken:

  • Opheffing van participatiebelemmeringen van mensen met een beperking.
  • Groei, ontwikkeling en behoud van onderscheidende expertise, competenties en professionele identiteit.
  • Nieuw organiseren en verder ontwikkelen als participatiespecialist.
  • Aanpassing bedrijfsvoering op het accommoderen van groei, innovatie en kwaliteit.

De functie en namen van de Raad van Toezicht

> Het beloningsbeleid

De salariëring van het personeel is marktconform de cao Gehandicaptenzorg.
De bezoldiging van het bestuur en Raad van Toezicht voldoet aan de normen van de WNT.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een financiële verantwoording