Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

MEE De Meent Groep is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Om een ANBI-status te krijgen en houden moet een instelling voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is het publiceren van een aantal gegevens op hun website. Deze gegevens zijn op deze pagina samengebracht.

> De naam van de instelling

> Het RSIN / fiscaal nummer

MEE De Meent Groep 813659097

> Het post- of bezoekadres van de instelling

> Een duidelijke beschrijving van de doelstelling (SMART) van de stichting

De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel, zonder winstoogmerk, het bieden van ondersteunende dienstverlening aan mensen met een beperking en hun netwerk.

De ondersteuning is primair gericht op de cliënt en diens belangen en op zijn/haar netwerk, strekt zich uit over alle levensgebieden en is beschikbaar in alle levensfasen van hen die een beroep op haar doen. Met de dienstverlening wil de stichting een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.

> De hoofdlijnen van het beleidsplan

>De functie en namen van de Raad van Toezicht

> Het beloningsbeleid
De salariëring van het personeel is marktconform de cao Gehandicaptenzorg
De bezoldiging van het bestuur en Raad van Toezicht voldoet aan de normen van de WNT.

> Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

> Een financiële verantwoording