Navigatie

MEE De Meent Groep

Neem contact met ons op!

MEE in uw gemeente

MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio 's-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die we aan de samenstelling van deze website hebben besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onjuist of onvolledig is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Je mag als bezoeker van deze website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie overnemen, openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEE De Meent Groep. Het ontwerp van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

MEE De Meent Groep kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor je deze raadpleegt. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. MEE De Meent Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

MEE De Meent Groep sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of als gevolg van de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.