Navigatie

Algemene voorwaarden

Voor cliënten van MEE De Meent Groep

MEE wil u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom maken wij graag goede afspraken. Hier leest u wat u precies van ons kunt verwachten.


MEE is een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit houdt in dat wij u met raad en daad terzijde staan. Wij willen u goed ondersteunen en adviseren bij het maken van uw keuzes. U neemt uiteindelijk zelf beslissingen. Het kan voorkomen dat u ondanks ons advies, een andere beslissing neemt. Dat is úw keus en úw verantwoordelijkheid.

Wij doen ons uiterste best om u goed te helpen, maar wij kunnen niet garanderen dat daarmee uw doelen worden bereikt. Dit omdat de beslissing over uw verzoek in een aantal situaties door andere instanties moet worden genomen. MEE heeft dus een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat wij niet een bepaald resultaat garanderen. Maar indien mogelijk en als u dat wilt, helpen wij u bij het indienen van een bezwaar of een verzoek.

U mag rekenen op goede hulp van onze kant. Maar daarvoor hebben wij ook uw hulp nodig. Wij gaan er van uit dat u ons volledig en correct informeert en dat de afspraken die wij met u maken worden nagekomen. Kunt u bijvoorbeeld een keer niet, dan verwachten wij dat u ons dat vooraf laat weten. En dat u of iemand anders, veranderingen in uw situatie aan ons doorgeeft. Op die manier zijn wij goed op de hoogte en kunnen wij u het best van dienst zijn.

In de omgang met u houden de medewerkers van MEE zich aan een gedragscode. Medewerkers benaderen u respectvol. MEE verwacht dat ook u zich respectvol naar medewerkers gedraagt. Bij ongewenst gedrag worden passende maatregelen genomen.

Wanneer u uw kind aanmeldt bij MEE en u bent gescheiden en u en uw partner zijn beide gezagsouder, dan gaan wij er vanuit dat u zelf met uw ex-partner overlegt en deze informeert over de ondersteuning bij MEE en de voortgang hierin. Ook wanneer uw ex-partner geen gezagsouder is, hebt u een informatieplicht. In overleg kunnen wij met u bekijken of wij u hierin kunnen ondersteunen. Wanneer uw ex-partner (als niet gezagsouder) zelf uitdrukkelijk om informatie vraagt zijn wij verplicht deze te verstrekken, mits dit schadelijk is voor uw kind.

Wanneer wij voor uw hulpvraag gegevens van anderen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld uw huisarts of uw maatschappelijk werker, dan vragen wij daarvoor altijd uw toestemming. Indien u hiervoor geen toestemming verleent, kunnen wij onze dienstverlening voor u beëindigen.

MEE heeft een privacyreglement waarin staat beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan. In dit reglement is ook opgenomen dat u recht heeft op inzage, aanvulling, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens in uw dossier. Een verkorte versie van dit reglement leest u hier. Een volledige versie sturen wij u op uw verzoek toe.

Nadat de dienstverlening beëindigd is bewaren wij uw dossier gedurende 20 jaar. Dat is gemakkelijk als u een volgende keer weer ondersteuning van MEE vraagt. Alleen in geval van overlijden wordt het dossier maximaal één jaar na overlijden bewaard.

Wanneer u niet helemaal tevreden bent over onze ondersteuning of over een van onze medewerkers, dan willen wij u vragen om uw opmerkingen / klachten persoonlijk met ons te bespreken. Eerst met de medewerker en als u er samen niet uitkomt, met zijn of haar leidinggevende. Ieder signaal waardoor wij onze dienstverlening kunnen verbeteren stellen wij op prijs en wordt serieus genomen.

In onze klachtenregeling staat uitgebreid beschreven hoe wij uw klacht behandelen. Deze regeling sturen wij u op uw verzoek toe. Het kan zijn dat u het met de afhandeling van uw klacht niet eens bent. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.

Het kan gebeuren dat u zich niet prettig voelt bij een medewerker van MEE. Als u dit gevoel niet wilt bespreken met uw cliëntondersteuner kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar u en kijkt samen met u of er een probleem is en wat het probleem is.

Door aan MEE ondersteuning te vragen, gaan we ervan uit dat er een opdracht aan MEE wordt gegeven en dat deze door MEE is aanvaard. U kunt uw voorkeur uitspreken voor ondersteuning door een bepaalde medewerker. MEE bepaalt vervolgens welke medewerker u zal gaan ondersteunen.

Om te voorkomen dat onze medewerkers zelf kunnen worden aangesproken op de verleende diensten, wordt de werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek volledig uitgesloten.

In Noordoost Brabant en regio 's-Hertogenbosch neemt MEE deel aan het signaleringssysteem Zorg voor jeugd van uw gemeente. In Noord en Midden Limburg neemt MEE deel aan het signaleringssysteem Verwijsindex in uw gemeente. In regio Tilburg is MEE aangesloten op Multisignaal. In deze systemen wordt geregistreerd met welke organisaties jeugdigen contact hebben. Op deze manier kunnen betrokken organisaties samenwerken waar dit nodig is. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van uw gemeente of stel uw vraag aan uw cliëntondersteuner van MEE.

Op de verhouding tussen MEE en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen tussen MEE en haar cliënten kennis te nemen.

MEE heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop deze verzekering aanspraak geeft.

Deze algemene voorwaarden vormen een vast onderdeel van de afspraken tussen MEE en haar cliënten en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel onder het nummer MEE De Meent Groep 17151298.