Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft medezeggenschap over het inhoudelijke beleid van MEE en houdt de uitvoering ervan nauwlettend in de gaten. Elke bij De Meent Groep aangesloten MEE-organisatie heeft een eigen regionale cliëntenraad, waarvan twee leden per organisatie zijn afgevaardigd in de centrale cliëntenraad.

De regionale cliëntenraad

De regionale cliëntenraad geeft de regiomanager advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten in de betreffende regio. De cliëntenraad vergadert ongeveer vier keer per jaar met de regiomanager. Ze praten over onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor cliënten en over het beleid en de manier waarop MEE haar diensten vormgeeft en uitvoert. De cliëntenraad kan hierdoor het functioneren van MEE beïnvloeden. 

De regionale cliëntenraden van MEE Noordoost Brabant, MEE Noord en Midden Limburg, MEE regio ’s-Hertogenbosch, MEE regio Tilburg en MEE Zuidoost Brabant hebben ieder twee leden afgevaardigd in de centrale cliëntenraad. 

De centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad adviseert bij het beleid dat van toepassing is voor alle MEE-organisaties in De Meent Groep. Zij geven de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld: de bestuurder van De Meent Groep neemt een voorgenomen besluit tot het wijzigen van de dienstverleningsovereenkomst met alle cliënten. Vervolgens wordt de centrale cliëntenraad gevraagd hierover te adviseren. De bestuurder neemt dit advies ter harte en besluit daarna of de dienstverleningsovereenkomst inderdaad wijzigt. 

De leden van de centrale cliëntenraad spreken namens de regionale cliëntenraden. Zowel de regionale cliëntenraden als de centrale cliëntenraad zijn dus vertegenwoordigers van alle MEE-cliënten. 

De rechten van de cliëntenraad

De Meent Groep heeft de inspraak geregeld langs de lijn en bedoeling van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dit betekent:

  • Adviesrecht: De raad mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Bovendien is MEE bij een groot aantal onderwerpen verplicht advies te vragen, zoals over nieuwe vormen van dienstverlening, het kwaliteitsbeleid, de benoeming van de personen die de hoogste leiding hebben, bij wijzigingen van de werkzaamheden, de klachtenprocedure en het jaarplan. Op basis van het advies van de cliëntenraad wordt een besluit genomen. Afwijken hiervan kan alleen met toestemming van de Commissie van Vertrouwenslieden.
  • Recht op informatie, middelen en ondersteuning: MEE is verplicht de raad alle informatie, middelen en ondersteuning te geven die de cliëntenraad nodig heeft om te kunnen functioneren.
  • De relatie tussen cliëntenraad en De Meent Groep is geregeld in een overeenkomst.

De cliëntenraad bestaat uit

De samenstelling van de cliëntenraad moet een goede afspiegeling zijn van de cliënten van MEE. De raad bestaat uit (ex)cliënten van MEE of potentiële cliënten, hun (wettelijke) vertegenwoordigers of mensen met affiniteit tot de doelgroep. 

Contact met de cliëntenraad

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties en/of ideeën? Of heeft u interesse om lid te worden, mits er een functie beschikbaar is? Neem dan contact op met regiomanager van de regio waarin u woont. Bel 088 465 35 55 of stuur een email MEE@demeentgroep.nl